Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7001 Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng 1398/GP-CXBIPH 24/03/2016

GPNK 1398-240316.rar

7002 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 1396/GP-CXBIPH 24/03/2016

GPNK 1396-240316.rar

7003 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 1395/GP-CXBIPH 24/03/2016

GPNK 1395-240316.pdf

7004 Công ty Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Nam Định 1354/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1354-220316.pdf

7005 Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Trường Thành 1368/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1368-220316.pdf

7006 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu In 1369/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1369-220316.rar

7007 Công ty TNHH Thương mại Đại Hoàng Gia 1370/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1370-220316.pdf

7008 Công ty TNHH Kỹ thuật In Nguyên Phát 1371/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1371-220316.pdf

7009 Công ty TNHH Bao bì giấy Chang Yuen Việt Nam 1372/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1372-220316.rar

7010 Công ty TNHH Máy và thiết bị nhựa Mạnh Dũng 1365/GP-CXBIPH 22/03/2016

GPNK 1365-220316.rar