Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7151 Công ty TNHH MTV ITP Vina 3359/GP-CXBIPH 23/06/2016
7152 Công ty TNHH Tự động hóa Hệ thống Việt Lợi 3296/GP-CXBIPH 20/06/2016
7153 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3301/GP-CXBIPH 20/06/2016
7154 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3302/GP-CXBIPH 20/06/2016
7155 Công ty TNHH Sài Gòn Allied Technologies 3294/GP-CXBIPH 20/06/2016
7156 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3300/GP-CXBIPH 20/06/2016
7157 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3299/GP-CXBIPH 20/06/2016
7158 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3298/GP-CXBIPH 20/06/2016
7159 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3297/GP-CXBIPH 20/06/2016
7160 Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam 3295/GP-CXBIPH 20/06/2016