Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7301 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ 205/GP-CXBIPH 13/01/2016
7302 Công ty TNHH Thương mại và phát triển Trường Thành 209/GP-CXBIPH 13/01/2016
7303 Công ty TNHH Ricoh Việt Nam 214/GP-CXBIPH 13/01/2016
7304 Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco 209/GP-CXBIPH 13/01/2016
7305 Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất và in ấn Sắc Màu 206/GP-CXBIPH 13/01/2016
7306 Công ty TNHH In BDT Việt Nam 213/GP-CXBIPH 13/01/2016
7307 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 211/GP-CXBIPH 13/01/2016
7308 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 212/GP-CXBIPH 13/01/2016
7309 Công ty Cổ phần công nghệ và xuất nhập khẩu Asean 210/GP-CXBIPH 13/01/2016
7310 Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kansai 208/GP-CXBIPH 13/01/2016