Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7301 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 2729/GP-CXBIPH 23/05/2016
7302 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 2727/GP-CXBIPH 23/05/2016
7303 Công ty TNHH THN Việt Nam 2730/GP-CXBIPH 23/05/2016
7304 Công ty TNHH Catina Việt Nam 2731/GP-CXBIPH 23/05/2016
7305 Công ty TNHH Thiết kế mỹ thuật và Tin học Huynh Đệ Anh Khoa 2726/GP-CXBIPH 23/05/2016
7306 Công ty TNHH Hi-Trans 2732/GP-CXBIPH 23/05/2016
7307 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trí Kiên Cường 2733/GP-CXBIPH 23/05/2016
7308 Công ty TNHH Bao bì UNITED 2734/GP-CXBIPH 23/05/2016
7309 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 2728/GP-CXBIPH 23/05/2016
7310 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại In Minh Mẫn 2725/GP-CXBIPH 23/05/2016