Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH J&V Wonder Printing Việt Nam 6986/GP-CXBIPH 13/11/2019
2 Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina 6983/GP-CXBIPH 13/11/2019
3 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 6984/GP-CXBIPH 13/11/2019
4 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 6987/GP-CXBIPH 13/11/2019
5 Công ty TNHH MTV In Vải Thiện Chí 6985/GP-CXBIPH 13/11/2019
6 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 6988/GP-CXBIPH 13/11/2019
7 Công ty TNHH Sindoh Vina Marketing 6977/GP-CXBIPH 13/11/2019
8 Công ty TNHH Một thành viên Nhơn Nhuận Phát 6989/GP-CXBIPH 13/11/2019
9 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 6980/GP-CXBIPH 13/11/2019
10 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 6981/GP-CXBIPH 13/11/2019