Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 5387/GP-CXBIPH 10/09/2019
2 Công ty TNHH Ca Ti Na Việt Nam 5477/GP-CXBIPH 12/09/2019
3 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 5481/GP-CXBIPH 12/09/2019
4 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 5482/GP-CXBIPH 12/09/2019
5 Công ty TNHH Giấy Tisu 5484/GP-CXBIPH 12/09/2019
6 Công ty TNHH Sản phẩm giấy Leo (Việt Nam) 5473/GP-CXBIPH 12/09/2019
7 Doanh nghiệp Tư nhân Tân Tuấn Lộc 5472/GP-CXBIPH 12/09/2019
8 Công ty TNHH In Nhật Huy 5479/GP-CXBIPH 12/09/2019
9 Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC 5474/GP-CXBIPH 12/09/2019
10 Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC 5475/GP-CXBIPH 12/09/2019