Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
11 Công ty TNHH THN Việt Nam 7444/GP-CXBIPH 03/12/2019
12 Công ty Cổ phần Bao bì AB 7447/GP-CXBIPH 03/12/2019
13 Công ty TNHH Thương mại Hoành Minh 7445/GP-CXBIPH 03/12/2019
14 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 7443/GP-CXBIPH 03/12/2019
15 Công ty TNHH Uniwin Việt Nam 7301/GP-CXBIPH 27/11/2019
16 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất máy Bao bì Khải phát 7302/GP-CXBIPH 27/11/2019
17 Công ty Cổ phần Điện máy Hải Phòng 7306/GP-CXBIPH 27/11/2019
18 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7311/GP-CXBIPH 27/11/2019
19 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bảo Long 7305/GP-CXBIPH 27/11/2019
20 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7309/GP-CXBIPH 27/11/2019