Tracuunhapkhauin

I. Danh mục dữ liệu Cơ sở in khối Trung Ương

(do Cục Xuất bản, InPhát hành cấp giấy phép hoạt động in)

II. CƠ SƠ IN KHỐI TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ (Trực tuyến)

Một năm 2 kỳ báo cáo (Báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo cả năm)

1. Số liệu báo cáo:
- Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 của năm báo cáo
- Số liệu báo cáo cả năm tính từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo

2. Thời hạn gửi báo cáo:
- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 10/07 của năm báo cáo
- Báo cáo cả năm gửi trước ngày 10/01 của năm liền kề năm báo cáo.

(Trích Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT)