So Tttt Bao Cao

I. Sở Thông Tin và Truyền Thông các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo định kỳII. Sở Thông Tin và Truyền Thông các tỉnh, thành phố nhập dữ liệu cơ sở in