Thu Tuc Hanh Chinh

Thủ tục hành chính
Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực Tải về
1 Thủ tục 1 - Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài Lĩnh vực xuất bản Tải về
2 Thủ tục 2 - Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài Lĩnh vực xuất bản Tải về
3 Thủ tục 3 - Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài Lĩnh vực xuất bản Tải về
4 Thủ tục 4 - Điều chỉnh, bổ sung thông tin giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực xuất bản Tải về
5 Thủ tục 5 - Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản Lĩnh vực xuất bản Tải về
6 Thủ tục 6 - Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản Lĩnh vực xuất bản Tải về
7 Thủ tục 7 - Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản Lĩnh vực xuất bản Tải về
8 Thủ tục 8 - Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản Tải về
9 Thủ tục 15 - Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Lĩnh vực xuất bản Tải về
10 Thủ tục 16 - Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản Lĩnh vực xuất bản Tải về
11 Thủ tục 17 - Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập Lĩnh vực xuất bản Tải về
12 Thủ tục 18 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi) Lĩnh vực xuất bản Tải về
13 Thủ tục 19 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) Lĩnh vực xuất bản Tải về
14 Thủ tục 1 - Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực in Tải về
15 Thủ tục 2 - Cấp lại giấy phép hoạt động in Lĩnh vực in Tải về
16 Thủ tục 3 - Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực in Tải về
17 Thủ tục 4 - Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực in Tải về
18 Thủ tục 6 - Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in Lĩnh vực in Tải về
19 Thủ tục 9 - Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực in Tải về
20 Thủ tục 10 - Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực in Tải về