Tinnoibat

Thông báo : Hủy kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Xuất Bản, In và Phát Hành

Thông báo : Hủy kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Xuất Bản, In và Phát Hành

Xem thêm
Tin tức của Bộ Xem tất cả

Quyết định Số 315/QĐ-BTTTT : Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

09:21 | 22/03/2021

Quyết định Số 315/QĐ-BTTTT : Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông