Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-305-708-9 Mt little pony jumpo Tô màu và các trò chơi 5 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in truyền thông VN 29/04/2021
2 978-604-305-707-2 Mt little pony jumpo Tô màu và các trò chơi 4 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in truyền thông VN 29/04/2021
3 978-604-305-706-5 Mt little pony jumpo Tô màu và các trò chơi 3 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in truyền thông VN 29/04/2021
4 978-604-305-705-8 Mt little pony jumpo Tô màu và các trò chơi 2 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in truyền thông VN 29/04/2021
5 978-604-305-704-1 Mt little pony jumpo Tô màu và các trò chơi 1 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in truyền thông VN 29/04/2021
6 978-604-305-782-9 Bé tự tin vào lớp 1 Bé học chữ cái tiếng việt chữ thường tập 2 Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
7 978-604-305-781-2 Bé tự tin vào lớp 1 Bé học chữ cái tiếng việt chữ thường tập 1 Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
8 978-604-305-780-5 Bé tự tin vào lớp 1 Bé tô chữ và ghép vần Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
9 978-604-305-779-9 Bé tự tin vào lớp 1 Bé tập tô vần Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
10 978-604-305-778-2 Bé tự tin vào lớp 1 Bé tập viết chữ hoa tiếng việt Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021