Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193541 978-604-0-04448-8 Bài tập cuối tuần Toán 2 - Tập 1 Đỗ Trung Hiệu - Trần Thị Kim Cương - Nguyễn Ngọc Hải - Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti cổ phần in Phúc Yên 25/03/2016
193542 978-604-0-04470-9 Bài tập cuối tuần Toán 3 - Tập 1 Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 25/03/2016
193543 978-604-0-04506-5 Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tập 1 Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 25/03/2016
193544 978-604-0-04471-6 Bài tập cuối tuần Toán 3 - Tập 2 Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 25/03/2016
193545 978-604-0-06007-5 CD Tiếng Anh lớp 8 - Tập 1 Nguyễn Thị Châu Giang Chung Thế Quang Giáo dục Việt Nam Công ty CP CN và Đầu tư Bách Việt 25/03/2016
193546 978-604-0-06341-0 Tiếng Anh 8, tập 1 (SHS) (Kèm đĩa CD) Hoàng Văn Vân (TCB), Lương Quỳnh Trang(CB), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Vũ Mai Trang, DAVID KAYE. Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 25/03/2016
193547 978-604-0-06695-4 CD Tiếng Anh lớp 8 - Tập 2 Nguyễn Thị Châu Giang Chung Thế Quang Giáo dục Việt Nam Công ty CP Manutronics Việt Nam 25/03/2016
193548 978-604-0-06342-7 Tiếng Anh 8, tập 2 (SHS) (Kèm đĩa CD) Hoàng Văn Vân (CB), Lương Quỳnh Trang(CB), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Vũ Mai Trang Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 25/03/2016
193549 978-604-0-05559-0 Hướng dẫn học Tiếng Việt 5, TẬP 2A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 25/03/2016
193550 978-604-0-05557-6 Hướng dẫn học Tiếng Việt 5, TẬP 1A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 25/03/2016