Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
219031 978-604-0-02756-6 Giáo dục kĩ năng sống trong môn Địa lí ở trường Trung học phổ thông (Tài liệu dành cho giáo viên) Lưu Thu Thủy - Lê Minh Châu - Trần Thị Tố Oanh – Phạm Thị Thu Phương ; Nguyễn Trọng Đức - Nguyễn Thị Minh Phương Trần Ngọc Điệp, Trình Tuấn Anh Giáo dục Việt Nam Công Ty CP In và Truyền thông Kết Thành 18/03/2016
219032 978-604-0-02672-9 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4, tập 2 Nguyễn Song Hùng, Trương Thị Ngọc Diệp Phan Thị Hà Linh Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Học liệu 18/03/2016
219033 978-604-0-02680-4 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 8, tập 2 Đặng Hiệp Giang, Trần Ngọc Minh Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Học liệu 18/03/2016
219034 978-604-0-03084-9 Rèn luyện kĩ năng giải toán Hoá học 10 Ngô Ngọc An, Lê Hoàng Dũng Đặng Công Hiệp Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Học liệu 18/03/2016
219035 978-604-0-02754-2 Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường Trung học phổ thông (Tài liệu dành cho giáo viên) Lê Minh Châu, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Tố Oanh, Phạm Thị Thu Phương, Lưu Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đoàn Vân Vi, Nguyễn Thị Huệ Yến Nguyễn Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH In Thanh Bình 18/03/2016
219036 978-604-0-02723-8 Giáo dục kĩ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học cơ sở (Tài liệu dành cho giáo viên) Lê Minh Châu, Bùi Ngọc Diệp, Trần Thị Tố Oanh, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Lưu Thu Thủy, Đào Vân Vi Phạm Quỳnh Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH In Thanh Bình 18/03/2016
219037 978-604-0-02669-9 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3, tập 1 Nguyễn Song Hùng, Trương Thị Ngọc Diệp Trần Thị Khánh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Vật tư Hải Dương 18/03/2016
219038 978-604-0-02908-9 Bồi dưỡng Toán cho học sinh lớp 4 Trần Diên Hiển (Chủ biên) Lý Thanh Phong Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Vật tư Hải Dương 18/03/2016
219039 978-604-0-01461-0 Bài tập Địa lí 7 Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng Phạm Thủy Quỳnh Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 18/03/2016
219040 978-604-0-01469-6 Bài tập Giáo dục công dân 8 Đặng Thuý Anh (Chủ biên), Đỗ Thúy Hằng, Trần Văn Thắng Nguyễn Tất Thắng Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 18/03/2016