Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 Lịch bàn 2021 - Bonsai Cát Tường Lê Kim Phượng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
2 Lịch bàn 2021 - Beautiful Resort Lê Kim Phượng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
3 Lịch bàn 2021 - Green Life Lê Kim Phượng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
4 978-604-82-3221-4 Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển TS Ngô Việt Đức Nguyễn Thị Thu Dung Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
5 978-604-82-3210-8 Giáo trình kết cấu công trình thép TS Lê Anh Thắng (Chủ biên) Đinh Thị Phượng Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
6 978-604-82-3229-0 Tiêu chuẩn Việt Nam về sơn, vecni và vật liệu chống thấm TCVN 2096-1÷6:2015 sơn và vecni - phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - TCVN 10671:2015 sơn và vecni - phép thử độ sâu ấn lõm - TCVN 9407:2014 vật liệu chống thấm - băng chặn nước PVC - TCVN 9408:2014 vật liệu chống thấm - tấm cpe - yêu cầu kỹ thuật TCVN - Tiêu chuẩn quốc gia Tạ Hải Phong Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
7 978-604-82-3134-7 Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode ThS Đặng Tỉnh Tạ Hải Phong Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
8 978-604-82-3265-8 Điều hòa không khí ứng dụng PGS.TS. Võ Chí Chính, TS. Vũ Huy Khuê, ThS. Mã Phước Hoàng Hoàng Thị Minh Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
9 978-604-82-3270-2 Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt Võ Thị Thu Thủy Hoàng Thị Minh Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
10 978-604-82-3224-5 Excel nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng ThS Phan Tự Hướng (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thành An Đinh Thị Phượng Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020