Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132791 978-604-2-04565-0 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 6 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH & DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132792 978-604-2-04572-8 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 13 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH & DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132793 978-604-2-04571-1 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 12 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH & DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132794 978-604-2-04568-1 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 9` Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH & DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132795 978-604-53-5680-7 Vỡ cùng hy vọng - thơ Ngọc Lê Ninh Tạ Viết Đãng Hội Nhà văn LK với tác giả Cty TNHH in TM và DV Nguyễn Lâm 01/02/2016
132796 978-604-2-04564-3 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 5 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH In và DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132797 978-604-2-04563-6 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 4 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH In và DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132798 978-604-2-04562-9 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 3 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH In và DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132799 978-604-2-04561-2 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 2 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH In và DVTM Phú thịnh 01/02/2016
132800 978-604-2-04560-5 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 1 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH In và DVTM Phú thịnh 01/02/2016