Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
133211 978-604-0-00232-7 Let's Learn English - Workbook, book 1 Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Quảng Bình 23/03/2016
133212 978-604-0-00234-1 Let's learn English - Workbook, book 2 Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Wong Mei Lin Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Quảng Bình 23/03/2016
133213 978-604-0-00236-5 Let's Learn English - Work book, book 3 Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Clarence Lim Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Quảng Bình 23/03/2016
133214 978-604-0-01301-9 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga, Trần Hoàng Túy Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 23/03/2016
133215 978-604-0-01331-6 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 23/03/2016
133216 978-604-78-3677-2 Phát triển trí tuệ: 2 Tuổi Minh Thư Vũ Thị Hương Mỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Tân Việt Cty TNHH in bao bì Hà Nội 23/03/2016
133217 978-604-0-06086-0 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 Nguyễn Huy Thục, Trần Bá Đệ, Ngô Đạt Tam Nguyễn Thị Giáng Hương Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133218 978-604-0-06084-6 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975 Phan Ngọc Liên, Trần Bá Đệ, Nguyễn Sỹ Quế, Nguyễn Thế Hiệp Nguyễn Thị Giáng Hương Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133219 978-604-0-06075-4 Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Châu á, châu Phi và Mĩ La tinh Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Ngô Đạt Tam, Nguyễn Quý Thao, Thành Ngọc Linh Cao Văn Dũng Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133220 978-604-0-06083-9 Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh Trần Bá Đệ, Nguyễn Sĩ Quế, Ngô Đạt Tam, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thế Hiệp Cao Văn Dũng Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016