Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
191081 978-604-2-07552-7 Kính vạn hoa Tập 12 (Phiên bản mới) Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Cty TNHH in Phú Thịnh 15/03/2016
191082 978-604-2-07551-0 Kính vạn hoa Tập 11 (Phiên bản mới) Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Cty TNHH in Phú Thịnh 15/03/2016
191083 978-604-2-07550-3 Kính vạn hoa Tập 10 (Phiên bản mới) Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Cty TNHH in Phú Thịnh 15/03/2016
191084 978-604-2-07548-0 Kính vạn hoa Tập 8 (Phiên bản mới) Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Cty TNHH in Phú Thịnh 15/03/2016
191085 978-604-2-07547-3 Kính vạn hoa Tập 7 (Phiên bản mới) Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Cty TNHH in Phú Thịnh 15/03/2016
191086 978-604-81-0817-5 Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành ThS Quách Dương Nguyễn Văn Huy Tư Pháp Cty TNHH in Sông Lam 15/03/2016
191087 978-604-901-545-8 Giáo trình Tin và bản tin phát thanh TS Đinh Thị Thu Hằng Dương Văn Vinh Lý luận Chính trị Xưởng in tổng cục KT 15/03/2016
191088 978-604-69-8218-0 Oliver Twist Charles Dichens Đặng Thị Hà Văn học Công ty TNHH Văn hoá và truyền thông Trí Việt, 28 ngõ 79 phố Thái Thịnh, Hà Nội Cty Cp in Sao Việt 15/03/2016
191089 978-604-61-3259-2 Đại đạo văn uyển - tập nguyên/ Bính Thân Huệ Khải Lê Hồng Sơn Tôn giáo Ông Lê Anh Dũng XN in Fahasa 15/03/2016
191090 978-604- Kinh sám hối minh họa Đại đạo tam kỳ phổ độ Lê Hồng Sơn Tôn giáo Ông Lê Anh Dũng XN in Fahasa 15/03/2016