Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
21 978-604-2-17431-2 Naruto Tập 27: Ngày phiêu bạt!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
22 978-604-2-17430-5 Naruto Tập 26: Ngày từ biệt…!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
23 978-604-2-17425-1 Naruto Tập 21: Không thể tha thứ!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
24 978-604-2-17424-4 Naruto Tập 20: Naruto VS. Sasuke!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
25 978-604-2-17423-7 Naruto Tập 19: Người kế thừa Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
26 978-604-2-17419-0 Naruto Tập 14: Hokage VS. Hokage!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
27 978-604-2-17418-3 Naruto Tập 13: Kì thi Chunin: Chấm dứt…!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
28 978-604-2-17417-6 Naruto Tập 12: Bay cao!!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
29 978-604-2-17414-5 Naruto Tập 9: Neji và Hinata Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
30 978-604-2-17409-1 Naruto Tập 4: Cây cầu mang tên người anh hùng!! Masashi Kishimoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020