Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
41 978-604-62-8924-1 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
42 978-604-62-8926-5 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
43 978-604-961-249-7 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Nhà máy in Bộ Quốc phòng 09/08/2019
44 978-604-62-8921-0 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Nhà máy in Bộ Quốc phòng 09/08/2019
45 978-604-62-8931-9 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 4 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Nhà máy in Bộ Quốc phòng 09/08/2019
46 978-604-62-8932-6 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 4 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Nhà máy in Bộ Quốc phòng 09/08/2019
47 978-604-62-8933-3 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 3 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
48 978-604-62-8934-0 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 3 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
49 978-604-62-8937-1 Bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng và các bài kiểm tra Toán lớp 1 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
50 978-604-62-9562-4 BT trắc nghiệm Kể chuyện theo tranh lớp 1 tập 2. Sách bổ trợ phân môn Kể chuyện ở Tiểu học Trần Mạnh Hải Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi. Số 10, Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019