Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
41 978-604-57-6323-0 Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia ) Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Lê Hồng Sơn; Phạm Ngọc Khang; Đinh Ái Minh; Nguyễn Thị Minh Hường; Phan Thị Hương Giang; Nguyễn Phương Thùy; Phạm Thị Ngọc An; Vũ Thị Hồng Thịnh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
42 978-604-57-6168-7 Luật bảo hiểm y tế ( hiện hành ) ( sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018 ) Quốc hội Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Phương Anh Chính trị Quốc gia Sự thật Xí nghiệp in Fahasa 30/12/2020
43 978-604-57-6057-4 Đông Nam Á học: Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hoá TS. Hồ Xuân Mai Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Mai Anh Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ 30/12/2020
44 978-604-57-6199-1 Dinh dưỡng thực hành dự phòng một số bệnh không lây nhiễm Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Minh Huệ Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
45 978-604-57-6190-8 Một số vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Phạm Thị Ngọc Bích; Võ Thị Tú Oanh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
46 978-604-66-4647-1 Chăm sóc dinh dưỡng giúp trẻ phát triển thể lực, tầm vóc trong 1000 ngày vàng Sở Y Tế Hà Nội - chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Tiến Dũng Y học Chi cục dân số KHHGĐ Hà Nội; 22 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN Công ty TNHH in Thanh Bình 30/12/2020
47 978-604-57-6038-3 Trần Đức Thảo Tuyển tập - Tập III ( 1986 - 1993 ) Trần Đức Thảo Lê Hồng Sơn; Đinh Ái Minh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
48 978-604-57-6237-0 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An Phạm Thị Ngọc Bích; Vũ Thị Hương; Nguyễn Thị Thúy Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
49 978-604-57-5910-3 Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng (Tiếng Lào) Nguyễn Phú Trọng Cù Thị Thúy Lan; Nguyễn Minh Hà Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
50 978-604-57-6189-2 Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hò Chí Minh Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Bùi Thị Ánh Hồng; Trần Thị Khánh Vân Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020