List Van Ban Phap Quy

Văn bản pháp luật
Số hiệu Mô tả văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
1/2020/TT-BTTTT Thông tư số 1/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực Xuất bản 07/02/2020 01/04/2020
07/2018/TT-BTTTT Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực Xuất bản 15/05/2018 01/07/2018
19-TB/TW Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 Văn bản chỉ đạo của Đảng 29/12/2016 29/12/2016
42-CT/TW Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Văn bản chỉ đạo của Đảng 25/08/2004 25/08/2004
2479/QĐ-BTTTT Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 Cơ cấu tổ chức 29/12/2017 29/12/2017
115/QĐ-TTg Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Xuất bản, In và Phát hành 16/01/2014 16/01/2014
284/QĐ-TTg Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực Xuất bản 24/02/2014 24/02/2014
36/2017/TT-BTTTT Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Thanh tra chuyên ngành 29/11/2017 15/01/2018
09/2017/TT-BTTTT Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Báo chí, Xuất bản 23/06/2017 01/10/2017
42/2017/TT-BTTTT Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Xuất bản, In và Phát hành 29/12/2017 01/03/2018