List Van Ban Phap Quy

Văn bản pháp luật
Số hiệu Mô tả văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
42/2017/TT-BTTTT Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Xuất bản, In và Phát hành 29/12/2017 01/03/2018
41/2016/TT-BTTTT Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông In và Phát hành 26/12/2016 01/03/2017
214/2016/TT-BTC Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Phí, Lệ phí 10/11/2016 01/01/2017
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 Báo chí, Xuất bản 07/04/2016 25/05/2016
05/2016/TT-BTTTT Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực Xuất bản 01/03/2016 01/08/2016
16/2015/TT-BTTTT Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông In và Phát hành 17/06/2015 15/08/2015
01/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT ngày 30/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Đơn vị sự nghiệp công lập 30/03/2018 03/04/2018
16/2015/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015 06/04/2015
18/2014/NĐ-CP Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ Báo chí, Xuất bản 14/03/2014 01/06/2014
159/2013/NĐ-CP Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Báo chí, Xuất bản 12/11/2013 01/01/2014
25/2018/NĐ-CP Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ Báo chí, Xuất bản 28/02/2018 01/05/2018